CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG NHẬT, TIẾNG ANH MIỄN PHÍ


THÔNG BÁO ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ

LÔÙP TIEÁNG NHAÄT, TIEÁNG ANH TAÏO NGUOÀN

Daønh cho ngöôøi tham gia chöông trình Vöøa hoïc – vöøa laøm; Thöïc taäp sinh; XKLÑ

taïi Nhaät Baûn vaø chöông trình du hoïc töï tuùc; Lao ñoäng taïi Myõ

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật cho HSSV, người lao động muốn tham gia chương trình Vừa học – vừa làm (VHVL); Thực tập sinh; Xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Nhật Bản hoặc học tiếng Anh để đi Du học tự túc; Đi Lao động hoặc Định cư tại Mỹ. UPS VIET NAM thông báo tuyển sinh đào tạo miễn phí như sau:

 

I. LÔÙP DAØNH CHO NGÖÔØI THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH VÖØA HOÏC – VÖØA LAØM; THÖÏC TAÄP SINH; XKLÑ TAÏI NHAÄT BAÛN:

 • Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp THPT (hoặc có GCN tốt nghiệp tạm thời) muốn học tiếng Nhật để đi VHVL; Thực tập sinh; XKLĐ tại Nhật Bản.Học viên đăng ký làm hồ sơ tại công ty.

 • Thời gian đào tạo: 4 tháng

  • Lớp sáng     : 08:00 đến 10:30 (thứ 2 đến thứ 6)

  • Lớp tối        : 18:00 đến 20:30 (thứ 2 đến thứ 6)

 • Học phí: Miễn phí 100%Giáo trình, tài liệu: Học viên mua tại văn phòng

 • Chứng chỉ đào tạo: Kết thúc khóa học, học viên dự thi để được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học và dự thi để lấy Chứng chỉ tiếng Nhật quốc tế (N4)

 • Chương trình đào tạo miễn phí tiếng Nhật - Khai giảng ngày 5 tây hàng tháng

II. LÔÙP TIEÁNG ANH CHO NGÖÔØI ÑI DU HOÏC TÖÏ TUÙC; ÑI LAO ÑOÄNG HOAËC ÑÒNH CÖ TAÏI MYÕ:

 

 • Đối tượng tuyển sinh: Học viên đã tốt nghiệp THCS hoặc THPT (có GCN tốt nghiệp tạm thời) muốn học tiếng Anh để đi Du học tự túc tại Mỹ.Học viên khác muốn học tiếng Anh để đi Lao động hoặc Định cư tại Mỹ.Học viên đăng ký làm hồ sơ tại công ty.

 • Thời gian đào tạo: 4 tháng

  • Lớp sáng     : 08:00 đến 10:30 (thứ 2 đến thứ 6)

  • Lớp tối        : 18:00 đến 20:30 (thứ 2 đến thứ 6)

 • Học phí: Miễn phí 100%

 • Giáo trình, tài liệu: Học viên mua tại văn phòng

 • Chứng chỉ đào tạo: Kết thúc khóa học, học viên dự thi để được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học và dự thi để lấy Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như: TOEFL; IELTS; TOEIC,…. 

 • Chương trình đào tạo miễn phí tiếng Anh - Khai giảng ngày 5 tây hàng tháng

 

 

III. ÑAÊNG KYÙ HOÏC:

Học viên đăng ký học hàng ngày tại Văn phòng hoặc qua email : californiaups@gmail.com

 

Bài viết liên quan
DU LỊCH HOA KỲ (10.07.2018)
facebook