Điều dưỡng sang Thực tập Làm việc tại Hoa Kỳ

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG ĐI THỰC TẬP, LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG ĐI THỰC TẬP, LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ

17-07-2018

Chương trình được hỗ trợ và phối hợp thực hiện giữa United Partners Solutions, LLC (USA); NCSBN (USA); Department of Consumer Affairs (DCA-USA); Board of Registered Nursing (BRN-USA).

Xem thêm

Điều dưỡng sang Thực tập Làm việc tại Hoa Kỳ

facebook
./templates/news_tpl.php